Stavre är en by i Revsunds socken vid Revsundssjön i sydöstra Jämtland. Genom byn går den gamla vägen – det stora stråket – mellan Storsjöbygden och Bottenhavet. Idag går Mittbanan och E14 genom byn. Vi vet med säkerhet att byn fanns 1410, men den kan ha grundats tidigare. Genom sitt läge fick byns invånare kontakt med pilgrimer, handelsmän och krigsfolk. Under kampen mellan Norge (Danmark-Norge) och Sverige under 1500- och 1600-talet om herraväldet över Jämtland berördes Stavre flera gånger av krigshändelser. Efter freden i Nystad 1721 följde en tid av långsam förkovran. Efter sågverksindustrins genombrott i Sundsvallsdistriktet från mitten av 1800-talet följde stora ekonomiska och sociala förändringar i inlandets skogsbygder. Skönviks AB, ett av de största skogsbolagen, byggde ett förvaltningskontor och startade en ångsåg i byn. I föreläsningen redovisas hur jag eftersträvar att sätta in den lokala historien i ett större regionalt och nationellt sammanhang. Ett exempel är min bok om Stavre (2021) där jag har skildrat livet i byn på mikronivå under olika tidsepoker.

Mats Rolén är docent i historia vid Uppsala universitet. Han är född 1948 i Dockmyr, Nyhems socken och uppvuxen i Stavre, Revsund. Vid sidan om anställningar vid universitet, forskningsråd och stiftelser har han sedan 1970-talet publicerat flera böcker och en rad artiklar om Jämtlands historia. Han var huvudförfattare och redaktör för Jämtlands och Härjedalens historia. Femte delen. 1880–1980 (1990). Han har under de senaste åren publicerat två böcker om sin hemby Stavre: En man steg på tåget. Grosshandlare Erik Olof Sundin i Stavre (2017) och Stavre. En by i Jämtland (2021). Han är även medförfattare till Almas bok. Historien om ångaren Alma 1873–2023 (2023).