Medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund kallas till ordinarie riksstämma fredagen den
25 augusti kl. 16.00 i lokalen Arnljot, Folkets hus, Krondikesvägen 93a, Östersund.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och vice ordförande; anmälan av sekreterare
3. Val av två ombud tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst
6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse; fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Flerårsplan för verksamhet och ekonomi; beslut om avgifter för 2024
8. Motioner
9. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
10. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen för två år
11. Val av en revisor och en revisorsersättare för två år; beslut om vilken av revisorerna som ska vara sammankallande.
12. Ersättning till förtroendevalda
13. Val av fem ledamöter i valberedningen fram till nästa stämma, varav en ordförande
14. Övriga frågor (kan ej bli föremål för beslut)