Föredraget handlar om hur ortnamnssamlingarna i Uppsala kommit till och vilken sorts information en släkt- eller gårdsforskare kan hitta där. Vilka var egentligen upptecknarna och deras uppgiftslämnare? Hur är materialet tillgängligt för den som forskar?

Josefin Devine är fil. dr i nordiska språk och har skrivit en bok om ortnamnen i Hackås och Ovikens socknar i Jämtland. Hon är forskningsarkivarie vid namnavdelningen på Institutet för språk och folkminnen och arbetar med serien Sveriges ortnamn, men även med undervisning, crowdsourcing och pedagogiskt material om namn för både vuxna och barn.